fbpx

Πολιτική Απορρήτου

1. Στοιχεία

Τα στοιχεία της Εταιρίας μας που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τα δεδομένα που συλλέγονται από τους επισκέπτες ή τους χρήστες της επίσημης ιστοσελίδας της www.frost-it.gr, και τα οποία επεξεργάζονται για την παροχή υπηρεσιών της, έχουν ως ακολούθως:

Επωνυμία: FROST-IT A.E.
Έδρα: Τσιμισκή 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54625
ΑΦΜ: 998306476
ΔΟΥ: ΦΑΕ. Θεσσαλονίκης

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«Επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

3. Τρόπος συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3.1 Η εταιρία «FROST-IT Α.Ε.» (στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία), συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες ή χρήστες (στο εξής θα αναφέρεται ως Χρήστης) της ιστοσελίδας www.frost-it.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως Ιστοσελίδα), που ο ίδιος μας δίνει με τους εξής 2 τρόπους: (1)Συμπλήρωση φόρμας εγγραφής ενημερωτικών φυλλαδίων ή αλλιώς newsletters, (2) Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας με τη Εταιρία.

3.2 Συγκεκριμένα τα στοιχεία που συλλέγει η Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω είναι: (1)Ονοματεπώνυμο, (2)Ηλεκτρονική διεύθυνση ή αλλιώς e-mail, (3)Αριθμός τηλεφώνου

4. Χρόνος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4.1 Τα δεδομένα που συλλέγονται από την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα διατηρούνται για το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία συμπλήρωσης και αποστολής τους.

4.2 Τα δεδομένα που συλλέγονται από την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής ενημερωτικών φυλλαδίων ή αλλιώς newsletters που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα διατηρούνται επ’ αόριστόν. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων αυτών ακολουθώντας της οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε e-mail ενημερωτικών φυλλαδίων – newsletters.

5. Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρία δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει από την Ιστοσελίδα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον είναι απαραίτητη για μία από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

(1)για τους σκοπούς της επικοινωνίας με τον Χρήστη που έχει αποστείλει μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.

(2)για τους σκοπούς αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων e-mail με την μορφή ενημερωτικών φυλλαδίων – newsletters.

6. Δικαιώματα Χρήστη σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του

6.1 Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθουν ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιον λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρίας), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κλπ.), φορητότητας (να λάβει ο Χρήστης τα δεδομένα τους σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

6.2 Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για την Εταιρία διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.

6.3 Εφόσον ο Χρήστης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Χρήστη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει η Εταιρία είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

6.4 Πέραν αυτών, ο Χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της παροχής υπηρεσιών του Χρήστη από την Εταιρία, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ειδικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και των ειδικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη (υποκειμένου των δεδομένων).

7. Διασφάλιση των δεδομένων του Χρήστη

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Εταιρία απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η Εταιρία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

8. Διαβίβαση των δεδομένων του Χρήστη

8.1 Τα δεδομένα του Χρήστη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Εταιρία που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, η νομική υπηρεσία, το λογιστήριο κ.λπ.

8.2 Τα δεδομένα του Χρήστη, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Χρήστη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

8.3 Σε κάθε διαβίβαση η Εταιρία λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

9. Επεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη για εμπορικούς σκοπούς

Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Εταιρία ίσως θα επεξεργαστεί μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΓΙΧ). Ο Χρήστης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Χρήστη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

10. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας: τηλ. +30 2310952222, email: dpo@frost-it.gr

Επίσης, ο Χρήστης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).